English

Revízie a
odborné prehliadky

Naša spoločnosť vykonává východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky
a odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení vo všetkých typoch objektov.

Účelom revízie elektrických zariadení je overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanovením noriem.

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

  • A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • E1.1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV
  • E.2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
Revízie a <br>odborné prehliadky

Východisková OPaOS - revízia

Východisková OPaOS je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky. Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Periodická alebo pravidelná OPaOS (revízia)

Periodická alebo pravidelná OPaOS je revízia prevádzkovaného - existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a normami STN 33 1500:1990~2007, STN EN 62305-3:2007 (STN 34 1390:1969~2007) a STN 34 1391:1998~2008. Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Vedenie firmy

Ing. Robert Roth

Ing. Robert Roth

founder & co-owner & CEO

Tomáš Ivančík, DiS.

Tomáš Ivančík, DiS.

co-owner & executive director

Kontaktujte nás

TECHCONTROL, s.r.o.

Vaša správa bola úspešne odoslaná.